Business Terms

1. Vymezení pojmů

1.1. Poskytovatel - Poskytovatelem služby KTFoto.com je Jindřich Krammer se sídlem Tajanov 13, 339 01 Klatovy, IČ: 69948488. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

1.2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli řádně vyplněnou objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

1.3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěná na webových stránkách poskytovatele (www.ktfoto.com)

1.4. Fotografie - Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi poskytovatele přístupné na stránkách Poskytovatele, kterou nabyvatel uvedl v objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v objednávce, k jehož dodržení se odesláním objednávky nabyvatel zavazuje, má nabyvatel zájem.

1.5. Licence - Licencí se rozumí oprávnění užít fotografie způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním ceny fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti.

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Další práva a povinnosti Nabyvatele

3.1. Úpravy Fotografie - Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty.

3.2. Dodané Fotografie jsou určeny pro soukromé účely a jejich užití - rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování a vystavování - není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno.

4. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě u každé Fotografie zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být nabyvatelem užita. V databázi poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů. Uvedené ceny jsou konečné, poskytovatel není plátcem DPH. V případě zaslání objednaných Fotografií pozemní poštou je Nabyvatel dále povinen zaplatit Poskytovateli poštovné (náklady na dopravu zboží) ve výši stanovené v ceníku Poskytovatele, uveřejněného na adrese www.ktfoto.com, anebo doběrečné ve výši uvedené v tomto ceníku.

5. Objednávka a dodání Fotografií

5.1. Provedení objednávky - Objednávka je provedena na stránkách Poskytovatele (www.ktfoto.com). V objednávce Nabyvatel vybere Fotografie, jejich formát, množství a vybere způsob doručení objednávky. Nabyvatel je dále povinen pravdivě vyplnit v objednávce všechny požadované údaje o své osobě a zvolit způsob doručení a platby ceny za poskytnutí Licence. Každá objednávka odeslaná Poskytovateli prostřednictvím objednávkového formuláře je pro Nabyvatele závazná a považuje se za návrh licenční smlouvy. Odesláním objednávky Nabyvatel zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou sdělí Nabyvateli, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany Poskytovatele se nepovažuje za přijetí (potvrzení) objednávky.

5.2. Platba objednávky - Platba objednávky závisí na Nabyvatelem zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je platba provedena zástupci doručovatele hotově při předání. V ostatních případech je platba provedena bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele.

5.3. Dodání Fotografií - Dodání objednaných Fotografií je závislé na zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je objednávka zpracována neprodleně po jejím přijetí a objednané fotografie jsou zaslány ihned po jejich vyvolání prostřednictvím České pošty s.p. V případě jiného způsobu dodání je objednávka zpracována až po přijetí požadované platby na bankovní účet Poskytovatele. Místem dodání zboží (v případě vyvolaných fotografií) je adresa uvedená Nabyvatelem v objednávce (není-li uvedeno v poznámce jinak).

5.4. Zpracování objednávky - Poskytovatel si na zpracování objednávky (vyvolání fotografií, příprava datových souborů) vyhrazuje dobu 10 pracovních dnů.

5.5. Objednávka datových souborů - Datové soubory jsou po přijetí požadované platby Poskytovatelem odeslány do úschovny a elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce Nabyvatelem přijde odkaz na jejich stažení.

5.6. Jiný způsob dodání a platby objednávky - Jiný způsob dodání a platby objednávky je možný po domluvě Nabyvatele s Poskytovatelem.

5.7. Náklady na použití komunikačních prostředků při objednávání a dodání Fotografií hradí ten účastník, kterému tyto náklady vznikly.

6. Odpovědnost za vady

a) Nabyvatel je povinen Fotografie od přepravce či Poskytovatele řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listu, příp. jiném dokladu o dodání. Podpisem dodacího listu Nabyvatel potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Okamžikem převzetí zásilky přechází na Nabyvatele nebezpečí její nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení (nebezpečí škody na zásilce).

b) Nabyvatel je dále povinen prohlédnout Fotografie bez odkladu po jejich převzetí. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Poskytovateli, jinak odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. Totéž platí i v případě, kdy Nabyvatel zjistí jakékoliv závady na Fotografiích po otevření zásilky, ve které byly přepravovány. Zjistí-li Nabyvatel při prohlídce Fotografií porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zásilky odmítnout a je povinen uplatnit reklamaci u přepravce a neprodleně o tom vyrozumět Poskytovatele a poskytnout mu potřebnou součinnost.

c) Zjistí-li Nabyvatel při prohlídce Fotografií jejich vady anebo vyskytnou-li se vady během záruční doby, je povinen oznámit výskyt těchto vad Poskytovateli, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a musí obsahovat popis vady a příslušný nárok. Kromě toho je Nabyvatel povinen zaslat Poskytovateli reklamované Fotografie v odpovídajícím obalu a přiložit k nim kopii dokladu o jejich koupi (fakturu).

d) Místem uplatnění reklamace je sídlo Poskytovatele uvedené v čl. 1.1. těchto obchodních podmínek.

e) Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

f) Přepravu reklamovaných Fotografií do sídla Poskytovatele zajišťuje Nabyvatel na své náklady. V případě oprávněné reklamace zaplatí Poskytovatel Nabyvateli tyto náklady po předložení dokladu o jejich zaplacení.

g) Poskytovatel odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení Fotografií způsobené jejich obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet od převzetí zásilky Nabyvatelem.

h) Poskytovatel neodpovídá za vady, které se vyskytnou z jiných příčin nežli následkem porušení povinnosti Poskytovatele odevzdat Fotografie kupujícímu bez vad. Jedná se např. o vady, které vzniknou v důsledku zásahu Nabyvatele (neodborného či nešetrného zacházení s Fotografiemi apod.), vady vzniklé použitím Fotografií v rozporu s jejich účelem, vady vzniklé mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnou událostí (úderem blesku, ohněm, vodou apod.) a vady vzniklé poškozením, ztrátou nebo odcizením Fotografií v době, kdy Nabyvatel nesl nebezpečí škody na nich.

i) Práva z odpovědnosti za vady Fotografií zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

8. Odstopení od smlouvy

8.1 Nabyvatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Licenční smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Fotografií.

8.2 Ustanovení článku 8.1 se nevztahuje na Fotografie upravené podle přání Nabyvatele nebo pro jeho osobu.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí mít všechny náležitosti právního jednání, přičemž Nabyvatel není povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. Využije-li Nabyvatel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Nabyvatel v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.4 Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, tj.:
a) Poskytovatel je povinen vrátit Nabyvateli zaplacenou cenu včetně nákladů na dodání, které od Nabyvatele na základě smlouvy přijal a dále nákladů spojených s vrácením Fotografií, a to stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
b) Nabyvatel je povinen vrátit Poskytovateli nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy dodané Fotografie ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

8.5 Jestliže Nabyvatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Fotografií, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel Nabyvateli náklady na dodání Fotografií ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Fotografií.

8.6 Odstoupí-li Nabyvatel od smlouvy, není Poskytovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Nabyvateli dříve, než mu Nabyvatel Fotografie předá nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal.

9. Zpracování osobních údajů

9.1 Nabyvatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Poskytovateli za účelem dodání Fotografií, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

9.2 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu Nabyvatel poskytl o své osobě, jsou nezbytné pro splnění licenční smlouvy a právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují, a budou použity pouze pro tyto potřeby a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě nebo jinak zneužity. Při zpracování osobních údajů Nabyvatele je Poskytovatel povinen řídit se příslušnými právními předpisy.

9.3 Bližší informace o získání osobních údajů a jejich zpracování, jakož i o právech Nabyvatele s tím souvisejících, budou Nabyvateli zaslány e-mailem bez odkladu po uzavření licenční smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Poskytovatel informuje Nabyvatele o tom, že v případě spotřebitelského sporu je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI), která je věcně příslušným subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR), a to na internetové adrese www.coi.cz. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.10.2023 a zcela nahrazují obchodní podmínky platné od 25.5.2018.