Obchodní podmínky služby KTFoto.com

1. Vymezení pojmů

1.1. Poskytovatel - Poskytovatelem služby KTFoto.com je Jindřich Krammer s místem podnikání Tajanov 13, 339 01 Klatovy, IČ: 69948488. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

1.2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

1.3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěná na webových stránkách poskytovatele (www.ktfoto.com)

1.4. Fotografie - Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi poskytovatele přístupné na stránkách Poskytovatele, kterou nabyvatel uvedl v objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v objednávce, k jehož dodržení se odesláním objednávky nabyvatel zavazuje, má nabyvatel zájem.

1.5. Licence - Licencí se rozumí oprávnění užít fotografie způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním ceny fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti.

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Další práva a povinnosti Nabyvatele

3.1. Úpravy Fotografie - Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty.

3.2. Dodané Fotografie jsou určeny pro soukromé účely a jejich užití - rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování a vystavování - není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno.

4. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Fotografie je stanovena jednotlivě jako cena za každou Fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být nabyvatelem užita. V databázi poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů. Uvedené ceny jsou konečné, Poskytovatel je plátcem DPH. V případě zaslání objednaných Fotografií pozemní poštou se konečná cena objednávky zvyšuje o poštovné (doběrečné) ve výši stanovené v ceníku Poskytovatele.

5. Objednávka a dodání Fotografií

5.1. Provedení objednávky - Objednávka je provedena na stránkách Poskytovatele (www.ktfoto.com). V objednávce Nabyvatel vybere Fotografie, jejich formát, množství a vybere způsob doručení objednávky.

5.2. Platba objednávky - Platba objednávky závisí na Nabyvatelem zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je platba provedena zástupci doručovatele hotově při předání. V ostatních případech je platba provedena bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele.

5.3. Dodání Fotografií - Dodání objednaných Fotografií je závislé na zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je objednávka zpracována neprodleně po jejím přijetí a objednané fotografie jsou zaslány ihned po jejich vyvolání. V případě jiného způsobu dodání je objednávka zpracována až po přijetí požadované platby na bankovní účet Poskytovatele. Místem dodání zboží (v případě vyvolaných fotografií) je adresa uvedená Nabyvatelem v objednávce (není-li uvedeno v poznámce jinak).

5.4. Zpracování objednávky - Poskytovatel si na zpracování objednávky (vyvolání fotografií, příprava datových souborů) vyhrazuje dobu 10 pracovních dnů.

5.5. Objednávka datových souborů - Datové soubory jsou po přijetí požadované platby Poskytovatelem odeslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce Nabyvatelem.

5.6. Datové soubory je možné nahrát do úschovny za poplatek 50,-Kč.

5.7. Jiný způsob dodání a platby objednávky - Jiný způsob dodání a platby objednávky je možný po domluvě Nabyvatele s Provozovatelem.

5.8. Náklady na použití komunikačních prostředků při objednávání a dodání Fotografií hradí ten účastník, kterému tyto náklady vznikly.

6. Sankce

Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

7. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

8. Odstopení od smlouvy

Nabyvatel, který je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí Fotografií. Nabyvateli, který není spotřebitelem, toto právo nepřísluší.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Poskytnutí údajů - Nabyvatel je povinnen Poskytovateli v objednávce poskytnout platné kontaktní a fakturační údaje.

9.2. Užití osobních údajů - Poskytovatel poskytnuté údaje užije výhradně pro účely fakturace a doručení objednávky.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný.

Rychlý kontakt

+420 720 302 302
ktfoto@ktfoto.com